สัญญาว่าจ้าง

ระหว่าง

นายจ้าง  
ชื่อ ____________________________________________________
ที่อยู่ ____________________________________________________
เมือง ____________________________________________________

และ

ลูกจ้าง  
ชื่อ ____________________________________________________
ที่อยู่ ____________________________________________________
จังหวัด ____________________________________________________
เกิดเมื่อ ____________________________________________________
 1. นายจ้าง จ้างลูกจ้างให้ทำงานเป็นคนครัว เป็นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันเข้าทำงานที่ทำปฎิบัติงาน โดยมีข้อผูกมัด ตามกำหนด ในสัญญาสหพันธ์แรงงานที่ใช้บังคับอยู่ สำหรับกิจการโรงแรมและร้านอาหาร และตามหลักการข้อกำหนดกฎหมายด้านแรงงาน และสังคมของสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมัน ค่าจ้างทั้งหมดที่ยังไม่ได้หักภาษีและอื่นๆ เป็นจำนวนเดือนละ ___________ ออยโร โดยตกลงทำงาน _______ ชั่วโมง/เดือน
 2. สิ่งของอื่นที่ให้

  - มีอาหารให้ระหว่างทำงาน 3 มื้อ อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น
  - ที่อยู่

  สิ่งของอื่นๆที่ให้นี้ คิดตีค่าตามกำหนดแน่นอนของมาตรา 160 แห่งระเบียบการประกันของรัฐ และหักออกจากค่าจ้างทั้งหมด ไม่มีการยกค่าจ้าง หรือยอมให้บุคคลที่สามยึดค่าจ้าง
 3. การทำงานล่วงเวลา จะทำได้ก็เมื่อได้รับคำสั่งจากเจ้าของร้านหรือผู้แทน จะชดเชยการทำงาน ล่วงเวลาโดยให้เวลาหยุดพักผ่อน ลูกจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง ขอทำงานล่วงเวลา หากจ่ายค่าจ้าง เหนืออัตราที่สหพันธ์ แรงงานบ่งไว้ การคิดเงินทำงานล่วงเวลาจะทำได้ โดยคิดเป็นเดือนเท่านั้น เงินที่ได้จากทำงานล่วงเวลา จะต้องจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนที่ทำงานล่วงเวลานั้น

 4. ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางของลูกจ้างจากที่อยู่ไปที่ทำงานคือนายจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ ลูกจ้างเป็นผู้จ่าย ลูกจ้างมอบอำนาจให้นายจ้าง หักเงินค่าเดินทาง เป็นจำนวน 51.13 ออยโร ทุก ๆ เดือนออกจากค่าจ้างสุทธิ และจ่ายเข้าบัญชีธนาคารที่นี่ ซึ่งจะเบิกออกไม่ได้ โดยรวมเงินเก็บไว้ นายจ้างเป็นผู้ค้ำประกันค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ที่เกิดจากการเดินทางเข้าประเทศ, การพำนักอยู่และการเดินทางกลับของลูกจ้าง

 5. สัญญาว่าจ้าง มีกำหนดเวลาอย่างน้อยที่สุด 3 ปี (มาตรา 4 เลข 4 ระเบียบการอยู่ในประเทศเพื่อ ทำงานร่วมกับมาตรา 4 เลข 4 ระเบียบการรับคนต่างชาติเข้ามาทำงาน) ระหว่างระยะ เวลานี้ คู่สัญญาต่างบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกล่วงหน้าตามกำหนดของสหพันธ์แรงงาน การบอกเลิก สัญญาทันที หากมีเหตุผลสำคัญ เหตุผลสำคัญ คือ ไม่มาทำงาน หรือออกจากการทำงาน โดยไม่ บ่งเหตุผล, ปฎิบัติงานไม่ได้บ่อยครั้ง เนื่องจากดื่มเหล้า , ดูถูกผู้ร่วมงานอย่างมาก , ประพฤติตน ไม่เหมาะสมต่อแขก , ทำการที่ทำให้กิจการเสียหาย และ ทำงานอื่น ให้แก่บุคคลที่สาม ระหว่าง หยุดพักร้อน หรือเวลาพักผ่อน

 6. คู่สัญญาฝ่ายใดที่ผิดสัญญาหรือทำผิดที่ทำให้ต้องเลิกสัญญาทันที โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้าจะ ต้องจ่ายค่าปรับ เป็นจำนวนเงินค่าจ้างหนึ่งเดือน และนอกจากนี้อาจฟ้องร้องอีกได้ เพื่อขอค่าเสียหายที่ผิดสัญญา คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจคิดค่าเสียหาย ที่ทำผิดสัญญา โดยหักออกจากเงินที่จะ ต้องจ่ายให้

 7. ลูกจ้างขอรับรองว่า ตนสามารถทำงานได้ ไม่ป่วย ไม่พิการ และไม่ตั้งครรภ์

 8. สัญญานี้ทำไว้สองฉบับ คู่สัญญาต่างได้รับฝ่ายละหนึ่งฉบับ การเปลี่ยนแปลงสัญญาต้องทำเป็น ลายลักษณ์อักษร การตกลงด้วยปากคำไม่มีผลใช้

ลงวันที่ _______________________________________
ลงชื่อ นายจ้าง __________________________________
ลงชื่อ ลูกจ้าง ___________________________________

สัญญานี้มีเนื้อความพ้องกับข้อกำหนดด้านกฎหมายแรงงาน และอัตราว่าจ้างของสหพันธ์แรงงาน และข้อบังคับของกฎหมายว่าด้วยชาวต่างชาติในด้านนี้